Tin tức hoạt động

Tin: Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Sáng ngày 22 tháng 03 năm 2014  tại trụ sở Công ty - Số 471 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Đại hội đã họp bàn và thống nhất đưa ra Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 với những nội dung chính sau:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013;

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 là Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) hoặc Công ty TNHH kiểm toán VACO;

- Nhất trí thông qua viêc bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Xinh vào Ban kiểm soát;

- Thông qua tờ trình về phụ cấp HĐQT và BKS.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11h00. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty 

Nghi quyet DHCD 2014.pdf

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:


(Theo nguồn tin Công ty)Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp