Tin tức hoạt động

THÔNG BÁO: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

I. TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

1. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian họp: Từ 9h00’’ ngày 17/03/2020 (Thứ ba)

- Địa điểm họp : Văn phòng tầng 2, Tòa nhà N04B–T2, Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần, có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2020.

2. Nội dung Đại hội

 Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 - Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020;

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

- Cổ đông thảo luận, HĐQT tiếp thu và giải đáp kiến nghị của Cổ đông;

- Biểu quyết và thông qua các Báo cáo và tờ trình;

3. Gửi giấy xác nhận tham dự đại hội:

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc scan gửi mail đến văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5. Văn phòng tầng 2, Tòa nhà N04B – T2, Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội trước ngày 15/03/2020. Khi tới dự Đại hội đề nghị các cổ đông mang theo Thư mời họp, CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

- Quý vị cổ đông nhận được giấy mời này nhưng không dự họp hoặc không ủy quyền cho người dự họp được coi là mất quyền biểu quyết và không được quyền khiếu nại các nghị quyết của Đại hội lần này.

- Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời.

Quý vị có thể gửi Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự về địa chỉ Email: vananh.lcj185@gmail.com

II. TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

- Ngày trả cổ tức: 17/03/2020 (Sau khi đại hội xong).

- Tỷ lệ trả cổ tức: Sẽ được quyết nghị trong Đại hội.

- Đối tượng trả cổ tức: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2020.

Rất mong Ông (Bà) tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trịnh Việt Dũng

(Đã ký)

 

 

 

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp