Tin tức hoạt động

THÔNG BÁO: MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

THÔNG BÁO: MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

         Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty thông báo cổ đông có tên sau đây mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5:  

         Họ và tên: Nguyễn Văn Chính

         CMND: 140037024

         Địa chỉ: Ninh chấp 7, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

         Số cổ phần sở hữu: 2.000

         Mã CĐ: LG000052

         Ai nhận được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên trên hoặc biết thông tin về Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nói trên, vui lòng liên hệ với Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5. 

         Điện thoại: 024 3854 5659 – 024 3552 6175

        Sau 15 ngày kể từ ngày thông tin này được công bố trên trang web của Công ty mà không có thông tin phản hồi thì Công ty xác nhận việc thất lạc và tiến hành các thủ tục tiếp theo, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo đúng quy định.

          Trân trọng cảm ơn!

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp