Tổng quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.5 là một doanh nghiệp được chuyển đổi từ Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 tại Hà Nội. Sau quá trình xây dựng, trưởng thành với lực lượng và trình độ của cán bộ công nhân viên ngày càng lớn mạnh, Chi nhánh đã chính thức chuyển đổi cơ cấu thành Công ty cổ phần với tên giao dịch là: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.5 (Gọi tắt là: “LICOGI -18.5”).

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp